أحذية وشنط

Shoes

  • Cloth shoes pair —  2.000 BHD
  • Leather shoes pair —  3.000 BHD
  • Shamua shoes pair  —  4.000 BHD
  • Long boots pair —  5000 BHD 

Bags

  • Back bag — 1.5 BHD
  • lades hand bag small— 1 BHD
  • lades hand bag large — 1.5 BHD
  • Travel bag Small — 1.5 BHD
  • Travel Bag Medium — 2 BHD
  • Travel Bag Large — 3 BHD